logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O PLACÓWCE
minus Dane podstawowe
minus Podstawy prawne
minus Spis Telefonów
minus Organy placówki
minus Statut placówki
minus Rejestry, ewidencje, archiwa
minus Majątek i finanse podmiotu
minus Nadzór i kontrola
minus Plany i sprawozdania
plus Ogłoszenia
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
A A A


 

 

Wałbrzych: Wymiana płytek ceramicznych na basenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu przy ul. Grodzkiej 71
  Data zamieszczenia: 17.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu , ul. Grodzka 71, 58-316 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 0-74 66 48 844, faks 0-74 66 48 844.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://psp21.walbrzych.sisco.info/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja samorządowa - oświata samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana płytek ceramicznych na basenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu przy ul. Grodzkiej 71.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana płytek ceramicznych na basenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu przy ul. Grodzkiej 71, a w szczególności: -skucie glazury -skucie terakoty -wywóz materiałów z rozbiórki -położenie warstwy wyrównującej posadzki -wykonanie izolacji posadzki z folii płynnej -wykonanie odwodnień na koronie -położenie glazury na ścianach -wykonanie posadzki z terakoty -fugowanie i wykończenie.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.12.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 18.06.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W tym postępowaniu wadium nie obowiązuje.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm. ). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązania są przedłożyć oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i doświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest podmiot zobowiązany do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w załączonym odpisie z rejestru nie uwzględniono zmian w tekście dokumentu, wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do dołączenia do oferty dowodu złożenia w sądzie rejestrowym ww. zmian. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w art. 24, ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w art. 24, ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z dokumentami stwierdzającymi, że osoby te posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę odpowiednich izb samorządu zawodowego lub odpowiednie certyfikaty (świadectwa), tj. minimum jednej osoby do kierowania robotami budowlanymi w tym: - kierownik budowy - z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej. Wykaz wykonanej, co najmniej 1 roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, licząc wstecz od daty ogłoszenia postępowania, o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia: z podaniem przedmiotu, dat wykonania, odbiorców oraz wartości Fakt wykonania usług musi być potwierdzony referencjami od Zamawiających bądź innymi dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://psp21.walbrzych.sisco.info/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21, 58-316 Wałbrzych, ul. Grodzka 71 sekretariat szkoły.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21, 58-316 Wałbrzych, ul. Grodzka 71 sekretariat szkoły.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

Nazwa dokumentu: Wymiana płytek ceramicznych na basenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychy przy ul. Grodzkiej 71
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-04-16 10:11:58
Data udostępnienia informacji: 2009-04-16 10:11:58
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-22 11:34:32

Wersja do wydruku...

corner   corner